® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
11 Mayıs 2021
Salı
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Örnek İhale

Mutlak müşteri memnuniyeti prensibi ve toplam kalite anlayışına sahip olan İhaleBülteni.Com, her gün güncellediği online veritabanı ve uzman personeliyle, işlerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak isteyen tüm firmaların hizmetindedir.

Siz de yeni iş olanaklarından anında haberdar olmak ve firmanızın hedeflediğiniz noktaya ulaşmasını hızlandırmak istiyorsanız, Abonelik İşlemleri sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.İNŞAAT
Bilumum inşaat işleri, yol, asfalt, kazı, tesfiye, hafriyat, tadilat, tamirat, onarım vs..
 Baskı önizleme     İhale kutusuna gönder        Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAydın 
İş ŞehriAydın 
KurumTarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dsi 21. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/CinsiSu Yapıları Yaptırılacaktır
İhale Tarihi25.09.2020 10:00
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2020/429706
Notiptal

İhale Metni
SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Aydın-Karpuzlu Hatipkışla Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/429706
1-İdarenin
a) Adı :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası :2562193920 - 2562193908
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Aydın-Karpuzlu Hatipkışla Göleti ve Sulaması İkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı :
İş Kapsamında 15360 metrekürp açıkta kazı, 15000 metrekare membran imalatı ve asıl işten kalan betonarme ve ek imalatlar yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Aydın / Karpuzlu / Hatip kışla
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :21. Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan "A/VIII. Grup: Barajlar" grubu işler.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı
Açıkta Kazı Yapılması2,03%3,18%1
Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması2,88%4,32%1
Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç)2,39%3,59%1
Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması0,1%0,16%0,5
Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento6,35%8,46%3
Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması2,43%3,83%2
Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması9,81%14,71%5
Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri1,37%2,06%0,5
Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri0,29%0,43%0,5
Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması1,13%1,69%0,5
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması2,02%3,03%1
İdarece verilecek Ø600 mm Kelebek Vana Ve Ek Parçalarının İş yerine taşınması,Yerine Konulması,Montaj Bedeli Ve İşler Hale Getirilmesi.0,18%0,28%0,5
İdarece verilecek 450x450 Karesel Sürgülü Vana Ve Ek Parçalarının İş yerine taşınması,Yerine Konulması,Montaj Bedeli Ve İşler Hale Getirilmesi.0,61%0,92%0,5
PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması0,57%0,85%0,5
Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması0,34%0,51%0,5
Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması0,17%0,25%0,5
Taş Dolgu Yapılması (Anroşman)1,05%1,58%0,5
Uyarı Levhası Yapılması0,05%0,08%0,5
Açıkta Ankraj ve Kaya Bulonu Yapılması0,05%0,07%0,5
Enjeksiyon Delikleri Açılması1,11%1,48%0,5
Enjeksiyon Yapılması0,15%0,23%0,5
Enjeksiyon Bünyesine Giren Bentonit0,02%0,03%0,5
Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması1,23%1,84%0,5
Gölet Gövdesinin Kaplanması ( 2 mm HDPE Geomembran ve Membran Altı 500 gr/m² Geotekstil Keçe İle)6,37%10,93%4
Gölet Gövdesinin Kaplanması ( 7.5 cm Geocell ve Geocell Altı 500 gr/m² Geotekstil Keçe İle)5,69%9,75%4
Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri1,53%2,3%0,5
Kamulaştırma planlarının hazırlanması0,41%0,61%0,5
Gölet Tesisleri İçin Elektrik Tesisatı İşleri Yapılması0,45%0,67%0,5
Ø110 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,21%0,31%0,5
Ø110 mm anma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,43%0,65%0,5
Ø110 mm anma çapında 16 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,27%0,4%0,5
Ø125 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,12%0,18%0,5
Ø160 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,93%1,4%0,5
Ø180 mm anma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,36%0,54%0,5
Ø200 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi1,17%1,75%0,5
Ø250 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,65%0,98%0,5
Ø280 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,31%0,47%0,5
Ø280 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,49%0,73%0,5
Ø280 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi1,58%2,37%0,5
Ø110 mm anma çapında 16 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,59%0,89%0,5
Ø315 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi0,78%1,17%0,5
Ø315 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi2,03%3,05%1
Ø315 mm anma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi1,36%2,05%0,5
Ø355 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi4,03%6,05%2
Ø355 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi1,49%2,23%0,5
Ø355 mm anma çapında 12.5 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi1,6%2,4%0,5
Ø355 mm anma çapında 16 atm basınç dayanımlı HDPE100 Boruların temini ve döşenmesi3,39%5,08%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Tek Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,72%1,08%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Çift Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,2%0,3%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Tek Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Çift Küreli Hava Vanasının Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,11%0,17%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Çift Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Çift Küreli Hava Vanasının Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,12%0,17%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Tek Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Cazibeli Tahliye Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,14%0,21%0,5
Her Cins Boru Hattında veya Hat Sonunda Çift Çıkışlı (Ön Ödemeli, Kartlı Ultrasonik Sayaçlı) Su Alma Vanası ile Cazibeli Tahliye Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,14%0,22%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Her Çapta Cazibeli Ara Tahliye Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,08%0,12%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Her Çapta Çift Küreli Hava Vanasının Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,96%1,44%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Her Çapta (Pompajlı) Ara Tahliye Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,63%0,94%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Her Çapta Her Türde Ayrım Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,5%0,75%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Vanasının Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi0,21%0,31%0,5
Her Cins Boru Hattı Üzerinde Her Çapta Basınç Kırıcı Vana Yapısının Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Temini, İmalatı ve Yerine Yerleştirilmesi1,56%2,34%0,5
HDPE100 Boruda Dirsek Koruma Yapısı Yapılması0,18%0,27%0,5
İşletme ve Bakım Yolunun Yapılması0,33%0,5%0,5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale dilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan"N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 Baskı önizleme     İhale kutusuna gönder        Geri Git    Yukarı Git
 İhale kutusu önizleme     İhale kutusunu boşalt     İhale kutusuna git    

Dilerseniz telefonlarımızdan birini arayarak uzman personelimizle görüşme yapabilir veya güvenli iletişim kanalımız (SSL) üzerinden kredi kartınızla başvuru yaparak aboneliğinizi hemen başlatabilirsiniz.Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
11 Abone, 117 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2021 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 11.05.2021 16:18:08  Turkey: 11.05.2021 19:18:08  Page generated in 3.225 seconds.